۱۳۸۹ فروردین ۲۰, جمعه

...انگار این جهان به جز تو حرف تازه ای نداره...